Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista ds. windykacji należności Skarbu Państwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: Główny specjalista-BDG/WEIW/2 Data publikacji: 13 marca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 3) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłat koncesyjnych oraz działań windykacyjnych dotyczących opłat koncesyjnych i kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa URE,
 • Dokonywanie formalnej i merytorycznej analizy dokumentów od organów egzekucyjnych i sądowych dotyczących stanu realizacji wystawionych przez Prezesa URE tytułów wykonawczych,
 • Dokonywanie formalnej i merytorycznej analizy celowości zabezpieczenia wierzytelności Prezesa URE oraz przedstawianie propozycji rozwiązań w skomplikowanych sprawach,
 • Dokonywanie formalnego i merytorycznego sprawdzenia obciążenia z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłat komorniczych,
 • Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności z tytułu opłat koncesyjnych oraz nałożonych przez Prezesa URE kar pieniężnych,
 • Proponowanie rozwiązań oraz uczestniczenie w tworzeniu i aktualizowaniu procedur wewnętrznych oraz w procesie opiniowania aktów prawnych dotyczących właściwości wydziału.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego,
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy powyżej 3 lat w obszarze postępowań administracyjnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa energetycznego w zakresie opłat koncesyjnych i kar pieniężnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III,
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie pomocy de minimis,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
 • ­Umiejętność argumentowania,
 • ­Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • ­Umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy powyżej 2 lat w obszarze windykacji należności Skarbu Państwa.

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
 • Możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • ­życiorys/CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie http://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/formularze-do-pobrania/365,Formularze-do-pobrania.html)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 371)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Termin składania dokumentów: 25.03.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub
w formie skanów dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl podając w temacie symbol naboru „główny specjalista-BDG/WEIW/2”

Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony