Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 79892 Data publikacji: 21 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Współpracy Międzynarodowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje bieżące kontakty zagraniczne,
 • Przygotowuje materiały i wkłady dla Prezesa URE na spotkania Rady Regulatorów ACER, Zgromadzenia Ogólnego CEER, Zgromadzenia Ogólnego ERRA, Spotkania Przewodniczących ERRA oraz inne spotkania Prezesa URE wynikające ze współpracy międzynarodowej,
 • Współpracuje z zagranicznymi instytucjami i organizacjami oraz uczestniczy w pracach grup i zespołów w ramach struktur tych instytucji i organizacji,
 • Bierze udział w przygotowaniu wniosków, informacji, sprawozdań i stanowisk Prezesa URE przewidzianych przepisami ustawy – Prawo energetyczne oraz innymi przepisami,
 • Przygotowuje analizy dotyczące unijnej polityki energetycznej oraz gromadzi informacje i porównuje rozwiązania stosowane w państwach członkowskich UE i innych państwach,
 • Monitoruje przebieg prac w procesie tworzenia unijnych aktów prawnych i ich implementacji do prawa polskiego oraz współpracuje w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i innymi organami administracji publicznej,
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania kierowane przez podmioty zagraniczne dotyczące obszaru polityki energetycznej
 • Opracowuje i aktualizuje wewnętrzne procedury dotyczące współpracy międzynarodowej.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub w administracji publicznej lub w obszarze energetyki,
 • Bardzo dobra znajomość prawa energetycznego - krajowego i europejskiego,
 • Bardzo dobra znajomość struktur instytucji europejskich oraz unijnego systemu legislacyjnego,
 • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania europejskiego rynku energii oraz unijnej polityki energetycznej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania, umiejętność współpracy,
 • Komunikatywność,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub europeistyki lub studia podyplomowe w zakresie UE lub stosunków międzynarodowych,
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub innego języka UE na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 02.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony