Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Główny specjalista w Departamencie Monitorowania Rynku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 121774 Data publikacji: 01 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gromadzi i analizuje dane zawarte w raporcie z wykonania obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych;
 • Prowadzi kontrole zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniach przez wytwórców energii elektrycznej i firmy obrotu;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z oceną raportów i sprawozdań składanych przez podmioty zobowiązane;
 • Monitoruje zakres podmiotowy, terminowość i rzetelność danych przekazywanych w raportach dot. obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie właściwości wydziału;
 • Prowadzi analizy danych, związanych z realizacją obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej;
 • Uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, rozwiązań strategicznych w sprawach dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 • Tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego;
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub analiz ekonomicznych, lub rachunkowości albo finansów lub obsługi prawnej, albo w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego w obszarze hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Dobra znajomość zasad funkcjonowania hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS EXCEL;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: ekonomiczne lub techniczne;
 • Wiedza z obszaru funkcjonowania rynku finansowego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • umiejętność obsługi MS EXCEL na poziomie zaawansowanym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje);
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 15.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony