Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 97748 Data publikacji: 02 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzania i zmiany instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnych, instalacji skroplonego gazu ziemnego oraz instalacji magazynowej gazu ziemnego operatorów systemów gazowych
 • prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów prawa unijnego, dotyczące zagadnień transgranicznych, w tym alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz bilansowania systemu gazu ziemnego, w zakresie właściwości Wydziału
 • prowadzi monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego w zakresie wypełniania przez operatorów systemów gazowych przesyłowych i dystrybucyjnych, instalacji magazynowych i terminali LNG ich zadań oraz w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego, w zakresie właściwości Wydziału
 • bierze udział we współpracy międzynarodowej, w tym współpracy regulatorów, oraz przygotowuje i opiniuje dokumenty powstające w ramach tej współpracy
 • uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, procedur, wytycznych, rozwiązań strategicznych oraz zasad postępowania, dotyczących dostępu do sieci gazowych, instalacji magazynowania i terminali LNG oraz rozwoju rynku gazu na poziomie krajowym oraz w ramach Unii Europejskiej
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydania opinii do projektów decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących określenia warunków zapewnienia dostępu lub dostępu do infrastruktury technicznej, w zakresie właściwości Wydziału
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach udzielenia i cofania zwolnienia z obowiązku świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, magazynowania, transportu gazu ziemnego oraz skraplania i gazyfikacji

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych i technicznych
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki rynku gazu ziemnego
 • Znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów gazowniczych
 • Dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze, techniczne lub ekonomiczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE
 • Znajomość Kodeksu cywilnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 16.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony