Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.06.2023 09 czerwca 2023

Główny specjalista w Departamencie Źródeł Odnawialnych

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 121021 Data publikacji: 19 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie kontroli oświadczeń dotyczących pomocy publicznej;
 • Prowadzi postępowania administracyjne związane z funkcjonowaniem systemów wsparcia;
 • Koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie przygotowania decyzji o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej pomocy publicznej, określając kwotę wsparcia podlegającą zwrotowil;
 • Koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie przygotowania postanowień o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie właściwości wydziału;
 • Uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych oraz tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania;
 • Uczestniczy w procesie realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego;
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • Bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Dobra znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej;
 • Dobra znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej;
 • Bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne, prawnicze lub ekonomiczne ;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania pomocy publicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje);
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony