Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Główny specjalista w Departamencie Źródeł Odnawialnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 133676 Data publikacji: 13 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania z obszaru dopuszczania wytwórców do aukcyjnego systemu wsparcia, ogłaszania, przeprowadzania, organizacji oraz rozstrzygania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także sprawuje merytoryczną, funkcjonalną i operacyjną obsługę Internetowej Platformy Aukcyjnej, w tym jej rozwój;
 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem i aktualizacją regulaminu aukcji, potwierdzaniem wygrania aukcji, udzielaniem zgód na przejście praw i obowiązków wynikających z wygrania aukcji, gromadzeniem oświadczeń dotyczących sprzedaży energii po cenie rynkowej przed przystąpieniem do aukcji, a także przekazywaniem informacji o wynikach rozstrzygnięcia do właściwych podmiotów;
 • Przygotowuje projekty stanowisk, informacji, wyjaśnień i rekomendacji Prezesa URE w zakresie zagadnień z obszaru właściwości wydziału;
 • Uczestniczy w zleconych zadaniach związanych z opiniowaniem aktów prawnych;
 • Uczestniczy w wybranych procesach realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej;
 • Prowadzi bieżącą korespondencję mailową, a także udziela telefonicznych wyjaśnień w obszarze właściwości wydziału.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • Bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne;
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem unijnym w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy/zaświadczenia o zatrudnieniu/referencje/zakresy obowiązków/opisy stanowisk pracy);
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 27.02.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony