Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Naczelnik wydziału w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 81613 Data publikacji: 23 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kieruje pracą wydziału oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad stroną merytoryczną i terminowością realizowanych zadań
 • nadzoruje proces przeprowadzania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz obliczania wysokości tej premii
 • nadzoruje proces obliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz proces analizy i kontroli oświadczeń dotyczących udzielonej pomocy publicznej
 • prowadzi wybrane, szczególnie skomplikowane sprawy i postępowania administracyjne z zakresu właściwości wydziału
 • tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne i zewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania
 • sprawuje nadzór oraz uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych
 • przygotowuje projekty stanowisk Prezesa URE w zakresie zagadnień z obszaru właściwości wydziału

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.
02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw lub analiz finansowych, lub pomocy publicznej, lub w obszarze energetycznym, lub ochrony środowiska, lub w administracji publicznej
 • Dobra znajomość ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w szczególności w zakresie uczestnictwa podmiotów w systemach wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidulanej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w zakresie uwzględniania pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych: umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub z zakresu ochrony środowiska lub wyższe magisterskie nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Termin składania dokumentów: 12.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony