Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Naczelnik wydziału w Departamencie Źródeł Odnawialnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 79507 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Departamencie Źródeł Odnawialnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kieruje pracą wydziału oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad stroną merytoryczną i terminowością realizowanych zadań w szczególności z obszaru dopuszczania wytwórców do aukcyjnego systemu wsparcia, ogłaszania, przeprowadzania, organizacji oraz rozstrzygania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz merytorycznymi, funkcjonalnymi i operacyjnymi kwestiami związanymi z obsługą i rozwojem Internetowej Platformy Aukcyjnej,
 • Prowadzi wybrane, szczególnie skomplikowane sprawy i postępowania administracyjne z zakresu właściwości wydziału np. w obszarze wydawania rozstrzygnięć odmownych,
 • Nadzoruje procesy związane z przygotowaniem i aktualizacją regulaminu aukcji, potwierdzaniem wygrania aukcji, udzielaniem zgód na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej w aukcji, gromadzeniem oświadczeń dotyczących sprzedaży energii po cenie rynkowej przed przystąpieniem do aukcji, przekazywaniem informacji o wynikach rozstrzygnięcia do właściwych podmiotów,
 • Koordynuje procesy związane z ubieganiem się wytwórców o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,
 • Tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania,
 • Przygotowuje projekty stanowisk, informacji, wyjaśnień i rekomendacji Prezesa URE w zakresie zagadnień z obszaru właściwości wydziału,
 • Sprawuje nadzór oraz uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych,
 • Uczestniczy w procesie realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • Bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, a także ich przyłączania do sieci,
 • Bardzo dobra znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
 • Bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce, w tym w obszarze kontroli przedsiębiorców,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych: umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie, techniczne, prawnicze lub ekonomiczne,
 • Powyżej 1 roku w obszarze udzielania pomocy publicznej i kierowaniu zespołem,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem unijnym w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • Znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 20.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony