Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Radca w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 87502 Data publikacji: 15 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Ciepło, ciepłownictwo, Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przetwarza i analizuje informacje dotyczące przedsiębiorstw ciepłowniczych zbierane w procesie taryfowania - baza „Rejestr taryf ciepłowniczych”
 • inicjuje i koordynuje monitoring koncesjonowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku ciepła - badanie przedsiębiorstw ciepłowniczych na formularzu URE-C1
 • opracowuje dane pozyskane w procesie monitoringu i przygotowuje publikację „Energetyka cieplna w liczbach”
 • przygotowuje i przekazuje dane dotyczące rynku ciepła do MK
 • gromadzi dane w celu obliczenia i przekazania do publikacji (z uwzględnieniem terminu 31 marca ustawowych obowiązków Prezesa URE – art. 23 ust. 2 pkt 18 i art. 47 ust. 2g ustawy – PE): średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji opalanych różnymi paliwami, średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, średnich cen i wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu kapitału zaangażowanego w działalność dostawy ciepła, oraz ustala wskaźniki referencyjne
 • przygotowuje inne analizy z zakresu gospodarki energetycznej
 • monitoruje stan zapasów paliw, przeprowadza kontrole w przedsiębiorstwach wytwórczych dot. stanu zapasów paliw, dokonuje oceny zgłoszonych obniżeń stanu zapasów paliw, prowadzi postępowania ws. nakładania kar pieniężnych w związku z ewentualnym stwierdzeniem niedoborów
 • bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych oraz zasad działania w obszarze regulacji rynku paliw i energii, bierze udział w procesie opiniowania aktów prawnych w obszarze rynku paliw i energii w zakresie właściwości stanowiska

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w administracji publicznej, lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­Znajomość prawa energetycznego w zakresie ciepła
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku ciepła
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel i MS Access
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 06.12.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony