Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Radca w Departamencie Źródeł Odnawialnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 133994 Data publikacji: 20 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w monitorowaniu realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązków związanych z mechanizmami wsparcia wytwarzania energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
 • Koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie umarzania świadectw pochodzenia oraz przygotowuje projekty decyzji umarzających świadectwa pochodzenia;
 • Koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie gromadzenia i kontroli oświadczeń składanych przez odbiorców przemysłowych oraz sporządza wykaz tych odbiorców;
 • Koordynuje oraz realizuje zadania związane z elektroniczną wymianą danych z Towarową Giełdą Energii w zakresie umorzonych świadectw pochodzenia;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie właściwości wydziału;
 • Uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych oraz tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania;
 • Uczestniczy w procesie realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów;
 • Prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • Bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Dobra znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Dobra znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej;
 • Bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania pomocy publicznej;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy/zaświadczenia o zatrudnieniu/referencje/zakresy obowiązków/opisy stanowisk pracy);
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 01.03.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony