Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Specjalista w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 71564 Data publikacji: 27 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zasad dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w szczególności dotyczące zatwierdzania i zmiany instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego oraz sieci dystrybucyjnych operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych
 • prowadzi sprawy w zakresie międzyobszarowej alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami oraz bilansowania systemu wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, rozporządzeń wydanych na podstawie tego rozporządzenia oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (uchylające rozporządzenie 714/2009)
 • uczestniczy we współpracy międzynarodowej organów regulacyjnych, w szczególności w zakresie opracowania lub opiniowania wspólnych zasad dostępu do sieci przesyłowych oraz zasad transgranicznego handlu energią elektryczną
 • monitoruje funkcjonowanie operatorów systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz bilansowania systemu
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej w celu zapewnienia równowagi interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii oraz postepowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych, w zakresie właściwości wydziału
 • uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, rozwiązań strategicznych dotyczących dostępu do sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju rynku energii elektrycznej na poziomie krajowym oraz w ramach Unii Europejskiej, w zakresie właściwości wydziału
 • uzgadnia projekty decyzji Prezesa UKE w sprawie określenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej przedsiębiorstw energetycznych

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne, lub ekonomiczne, lub wyższe nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej, lub w obsłudze prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rynku bilansującego
 • Znajomość przepisów prawa energetycznego krajowego, w szczególności w zakresie dotyczącym instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej elektroenergetycznej
 • Znajomość przepisów prawa europejskiego, w szczególności w zakresie zasad dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne, lub techniczne
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów elektroenergetycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 17.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony