Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
23.01.2021 23 stycznia 2021

Specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 72623 Data publikacji: 28 grudnia 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia i zmian taryf dla energii elektrycznej
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne kar pieniężnych w zakresie taryf
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii elektrycznej, mające związek z zatwierdzonymi taryfami i procesem ich zatwierdzania
 • Uczestniczy w rozpatrywaniu spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących m.in. odmowy zawarcia przez dane przedsiębiorstwo umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, oraz mających związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej
 • Uczestniczy w tworzeniu i aktualizacji procedur oraz w opiniowaniu aktów prawnych
 • Uczestniczy w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji w zakresie prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rodzaju przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji i ich zadań
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym taryfowania oraz planów rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych i wymierzania kar pieniężnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejetność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze, lub administracyjne, lub techniczne lub wyższe magisterskie nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe
 • Umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 29.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony