Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Specjalista w Departamencie Rynku Paliw Gazowych

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 72997 Data publikacji: 11 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rynku Paliw Gazowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania w sprawie uzgadniania projektów planów rozwoju operatorów systemu gazowego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, planowanych przez operatora krajowego systemu przesyłowego i inne przedsiębiorstwa gazownicze.
 • Monitoruje działalność inwestycyjną operatorów systemu gazowego.
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw gazowniczych i odbiorców paliw gazowych dotyczące planów rozwoju.
 • Realizuje obowiązki dotyczące rozwoju infrastruktury wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej.
 • Uczestniczy w realizacji zadań z obszaru bezpieczeństwa dostaw, w szczególności związanych z zatwierdzaniem planów ograniczeń oraz kontrolą zapasów obowiązkowych.
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk w sprawach dotyczących rozwoju infrastruktury gazowej w związku z udziałem Prezesa URE w różnych formułach współpracy międzynarodowej.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych i konsultacjach CEER, ACER i Komisji Europejskiej oraz w spotkaniach z przedstawicielami państw, z którymi planowane są gazowe połączenia międzysystemowe.
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów wytycznych i zaleceń zapewniających jednolite formy planów rozwoju.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
- Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego
- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
- Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze analizy danych liczbowych, lub w administracji publicznej
 • Umiejętność analizy danych liczbowych
 • Dobra znajomość dokumentów rządowych określających strategię wobec gazownictwa, w szczególności Polityki Energetycznej Polski
 • Dobra znajomość prawa energetycznego w szczególności w zakresie dotyczącym operatorów systemu
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość przepisów prawa UE dotyczących rynku gazu ziemnego
 • Dobra znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów gazowniczych
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ścisłych, techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 05.02.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony