Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Specjalista we Wschodnim Oddziale Terenowym z siedzibą w Lublinie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 133865 Data publikacji: 16 lutego 2024 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych;
 • Analizuje i dokonuje oceny merytorycznej sprawozdań i informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne funkcjonujące na rynku paliw ciekłych w związku z realizacją obowiązków ustawowych;
 • Przeprowadza kontrole lub prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami lub warunków udzielonych koncesji w zakresie paliw ciekłych oraz współpracuje z innymi organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych na podmioty działające na rynku paliw ciekłych, zgodnie z właściwością Oddziału;
 • Uczestniczy w przygotowywaniu kwartalnych opracowań dotyczących składania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych;
 • Uczestniczy w opracowywaniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu planu kontroli.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Praca w terenie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych;
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy Al. Józefa Piłsudskiego 13 w Lublinie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • Wejście na plac przed budynkiem nie wymaga pokonywania schodów;
 • Znajdująca się wewnątrz obiektu pochylnia dla wózków inwalidzkich pozwala na dostęp do windy, która umożliwia dojazd na VII piętro, gdzie mieści się siedziba Oddziału.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania, obowiązków rejestrowych oraz sprawozdawczych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość Kodeksu postępowania karnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • Dobra znajomość specyfiki rynku paliw ciekłych;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Excel;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub techniczne lub ekonomiczne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 26.02.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony