Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: starszy specjalista-DPR/WRS/3-1 Data publikacji: 08 września 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw spornych z zakresu właściwości wydziału, dotyczących w szczególności przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej z wyłączeniem mikroinstalacji, odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii z wyłączeniem mikroinstalacji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach wymierzenia kar pieniężnych, w zakresie właściwości wydziału
 • udział w realizacji zadań wynikających z zastępstwa procesowego Prezesa URE przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w przygotowywaniu środków odwoławczych od orzeczeń sądowych
 • prowadzenie bieżącej analizy orzecznictwa sądowego w sprawach związanych z działalnością urzędu
 • udział w przygotowaniu propozycji rozstrzygnięć na potrzeby postępowań administracyjnych, prowadzonych przez inne komórki organizacyjne URE
 • opiniowanie aktów prawnych oraz udział w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji
 • tworzenie i aktualizowanie procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub w administracji publicznej, lub w obszarze energetycznym
 • ­znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­znajomość prawa energetycznego
 • ­znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego (materialnego proceduralnego)
 • ­znajomość specyfiki rynku energetycznego
 • ­znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego
 • ­znajomość zasad techniki prawodawczej na potrzeby legislacji
 • ­umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • ­umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • ­umiejętność argumentowania
 • ­umiejętność rozwiązywania problemów
 • ­umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Rozpoczęta lub ukończona aplikacja radcowska, adwokacka lub prokuratorska
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziome B2

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • ­ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
 • ­ dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • ­ dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
 • ­ możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
 • ­ możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ­ możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
 • ­ możliwość rozwoju zawodowego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • ­kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • ­oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 22.09.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub
w formie skanów dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „starszy specjalista-DPR/WRS/3-1”).

Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony