Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Starszy specjalista w Departamencie Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 103501 Data publikacji: 02 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ciepło, ciepłownictwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia i zmian taryf dla energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne kar pieniężnych w zakresie taryf
 • przygotowuje odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii elektrycznej, mające związek z zatwierdzonymi taryfami i procesem ich zatwierdzania
 • uczestniczy w rozpatrywaniu spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących m.in. odmowy zawarcia przez dane przedsiębiorstwo umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, oraz mających związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej
 • uczestniczy w tworzeniu i aktualizowaniu procedur oraz w opiniowaniu aktów prawnych
 • uczestniczy w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji w zakresie prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym taryfowania oraz planów rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych i wymierzania kar pieniężnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rodzaju przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji i ich zadań
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne lub techniczne lub magisterskie nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe
 • Umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 23.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • Zadanie symulacyjne/próbki pracy
 • Rozmowa kwalifikacyjna w formie wywiadu ustrukturyzowanego

Istnieje możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb, jakie kandydat/kandydatka posiada w procesie rekrutacji, e-mailem: rekrutacja@ure.gov.pl lub telefonicznie 22 487 56 76.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony