Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Starszy specjalista w Departamencie Rynku Paliw Gazowych

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 106531 Data publikacji: 21 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Rynku Paliw Gazowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesji na rynku gazu ziemnego oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków koncesji
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące operatorów systemów gazowych oraz certyfikatu niezależności, a także sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w decyzji operatorskiej
 • przygotowuje projekty stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy europejskiej i międzynarodowej, w tym w ramach współpracy z Komisją Europejską oraz ACER i CEER (w obszarze właściwości stanowiska)
 • prowadzi postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie działania wydziału
 • monitoruje przedsiębiorców, którym udzielono koncesji w obszarze przestrzegania warunków prowadzenia działalności
 • monitoruje przestrzeganie kryteriów niezależności przez operatorów systemów gazowych oraz realizację obowiązków przez właścicieli sieci gazowych
 • bierze udział w opiniowaniu aktów prawnych i dokumentów rządowych w obszarze rynku gazu ziemnego oraz tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych
 • udziela odpowiedzi na pytania odbiorców, przedsiębiorstw energetycznych oraz innych organów administracji dotyczące obszaru koncesji i operatorów systemów gazowych oraz rozpatruje skargi w zakresie naruszenia warunków koncesji oraz warunków określonych w decyzji operatorskiej

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wyznaczania operatorów systemów, niezależności operatorów, wymierzania kar pieniężnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku paliw gazowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub obszarze analizy finansowej
 • Dobra znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności koncesjonowanej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 05.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony