Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Starszy specjalista w Departamencie Rynku Paliw Gazowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 106531 Data publikacji: 21 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Rynku Paliw Gazowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesji na rynku gazu ziemnego oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków koncesji
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące operatorów systemów gazowych oraz certyfikatu niezależności, a także sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w decyzji operatorskiej
 • przygotowuje projekty stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy europejskiej i międzynarodowej, w tym w ramach współpracy z Komisją Europejską oraz ACER i CEER (w obszarze właściwości stanowiska)
 • prowadzi postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie działania wydziału
 • monitoruje przedsiębiorców, którym udzielono koncesji w obszarze przestrzegania warunków prowadzenia działalności
 • monitoruje przestrzeganie kryteriów niezależności przez operatorów systemów gazowych oraz realizację obowiązków przez właścicieli sieci gazowych
 • bierze udział w opiniowaniu aktów prawnych i dokumentów rządowych w obszarze rynku gazu ziemnego oraz tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych
 • udziela odpowiedzi na pytania odbiorców, przedsiębiorstw energetycznych oraz innych organów administracji dotyczące obszaru koncesji i operatorów systemów gazowych oraz rozpatruje skargi w zakresie naruszenia warunków koncesji oraz warunków określonych w decyzji operatorskiej

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wyznaczania operatorów systemów, niezależności operatorów, wymierzania kar pieniężnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku paliw gazowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub obszarze analizy finansowej
 • Dobra znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności koncesjonowanej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 05.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony