Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Starszy specjalista w Departamencie Źródeł Odnawialnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 121684 Data publikacji: 01 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania z obszaru dopuszczania wytwórców do aukcyjnego systemu wsparcia oraz uczestniczy w procesie przygotowania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także sprawuje merytoryczną, funkcjonalną i operacyjną obsługę Internetowej Platformy Aukcyjnej;
 • Realizuje zadania związane z potwierdzaniem wygrania aukcji, udzielaniem zgód na przejście praw i obowiązków wynikających z wygrania aukcji, a także gromadzeniem oświadczeń dotyczących sprzedaży energii po cenie rynkowej przed przystąpieniem do aukcji;
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów stanowisk, informacji, wyjaśnień i rekomendacji Prezesa URE w zakresie zagadnień z obszaru właściwości wydziału;
 • Uczestniczy w zleconych zadaniach związanych z opiniowaniem aktów prawnych;
 • Uczestniczy w wybranych procesach realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej;
 • Prowadzi bieżącą korespondencję mailową, a także udziela telefonicznych wyjaśnień w obszarze właściwości wydziału.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego;
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • Dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność argumentowania, komunikatywność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem unijnym w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 11.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony