Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Starszy specjalista w Północno-Zachodnim Oddziale Terenowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 121002 Data publikacji: 23 maja 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych;
 • Analizuje i dokonuje oceny merytorycznej sprawozdań i informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne funkcjonujące na rynku paliw ciekłych w związku z realizacją obowiązków ustawowych;
 • Przeprowadza kontrole lub prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami lub warunków udzielonych koncesji w zakresie paliw ciekłych oraz współpracuje z innymi organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnieniem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych na podmioty działające na rynku paliw ciekłych, zgodnie z właściwością Oddziału;
 • Uczestniczy w przygotowaniu kwartalnych opracowań dotyczących składania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych;
 • Uczestniczy w opracowywaniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu planu kontroli.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie w części ogólnodostępnej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub obszarze energetycznym lub w administracji publicznej;
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania, obowiązków rejestrowych oraz sprawozdawczych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość Kodeksu postępowania karnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • Dobra znajomość specyfiki rynku paliw ciekłych;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub techniczne lub ekonomiczne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 06.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Sprawdzian wiedzy (pisemny/ustny);
 • Zadanie symulacyjne (próbki pracy);
 • Rozmowa kwalifikacyjna w formie wywiadu ustrukturyzowanego.

Istnieje możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb, jakie kandydat/kandydatka posiada w procesie rekrutacji, emailem: rekrutacja@ure.gov.pl lub telefonicznie 22 487 56 76.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony