Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Starszy specjalista w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym z siedzibą we Wrocławiu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 130777 Data publikacji: 28 listopada 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Audyty energetyczne, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń składanych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach potwierdzających dokonanie odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wymierzania kar pieniężnych, w związku z brakiem właściwej realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa wprowadzającymi środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególne rozwiązania służące ochronie interesów odbiorców energii i paliw;
 • Rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzonych środków nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególnych rozwiązań służących ochronie interesów odbiorców energii i paliw;
 • Przeprowadza weryfikację wykonania obowiązku podejmowania działań zmierzających do realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru działalności przedsiębiorstw energetycznych;
 • Bierze udział w pracach zespołów problemowych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57 we Wrocławiu w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w kontroli finansowej lub w dziale finansowym lub w obszarze analiz ekonomicznych;
 • Dobra znajomość prawa energetycznego w obszarze hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 • Dobra znajomość ustaw wprowadzających szczególne rozwiązania służące ochronie interesów odbiorców energii i paliw, a także służące wsparciu niektórych odbiorców;
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • Wiedza z zakresu księgowości i finansów;
 • Umiejętność oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw;
 • Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym MS Excel;
 • Wiedza z zakresu raportowania i prezentacji danych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje);
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 12.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony