Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Specjalista w Wydziale Planowania i Koordynacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Transportu Kolejowego Numer referencyjny: 77514 Data publikacji: 27 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Planowania i Nadzoru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje informacje i dane z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego pozyskane w procesie nadzoru i inne dane dotyczące bezpieczeństwa transportu kolejowego w celu opracowania propozycji działań nadzorczych na podstawie wykonanych działań analitycznych;
 • Współpracuje przy opracowaniu rocznych oraz okresowych planów kontroli podmiotów funkcjonujących na rynku transportu kolejowego w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań nadzorczych Prezesa UTK oraz monitoruje działania w zakresie nadzoru nad podmiotami rynku kolejowego, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji kolei z uwzględnieniem spełnienie warunków dotyczących spójności technicznej systemu kolejowego w związku z realizacją projektów współfinasowanych z funduszy UE oraz realizacji procesów odpowiedzialnych za identyfikację wad i nieprawidłowości w okresie eksploatacji infrastruktury i pojazdów kolejowych, w tym projektów współfinasowanych z funduszy UE w celu zapewnienia ich trwałości;
 • Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzgodnieniami projektów decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • Analizuje protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne oraz przygotowuje sprawozdania z wykonanych kontroli, w celu sporządzania dla Prezesa UTK okresowych informacji o realizacji planowych i doraźnych działań nadzorczych oraz informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego;
 • Opracowuje roczne plany nadzoru w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań nadzorczych Prezesa UTK;
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w celu planowania i realizacji działań nadzorczych Prezesa UTK.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner;
 • Budynek jest klimatyzowany.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub w pracy biurowej;
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office;
 • Kreatywność;
 • Samodzielność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012;
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającym wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającym rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010;
 • Znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Termin składania dokumentów: 10.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty;
 • List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia;
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów;
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu/na skrzynkę mailową);
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • Oferty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które zalecamy;
 • Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.);
 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/informacje-ogolne/zasady-naboru-w-sluzbie/10823,Zasady-naboru-w-Sluzbie-Cywilnej.htm;
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru.  Jeśli na podstawie formalnej weryfikacji ofert zostaniesz zakwalifikowany(a) do kolejnego etapu naboru to poinformujemy cię telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru. Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (on-line).

Urząd Transportu Kolejowego jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni mogą liczyć na naszą pomoc w przypadku, gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak, jak powinien.

Chętnie dzielimy się wiedzą. Dlatego powstała Akademia UTK, w której prowadzimy szkolenia i warsztaty. Ich tematyka jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku. UTK jest inicjatorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa” oraz konkursu "Kultura bezpieczeństwa" związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych. Upowszechniamy wiedzę na temat praw pasażerów. Na dworcach kolejowych organizujemy akcje informacyjne „Dzień pasażera”. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” uczymy najmłodszych, jak bezpiecznie zachować się w pobliżu torów.

Staramy się zawsze, by sprawy były załatwiane niezwłocznie. W Urzędzie w pełni działa elektroniczny obieg dokumentów. Pozwala to rocznie zaoszczędzić wiele kilogramów papieru. Dużą wagę przykładamy do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. By zapewnić skuteczne stosowanie zasad równego traktowania, od 2015 roku w Urzędzie działa Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. UTK zdobył pierwsze miejsce w Konkursie LODOŁAMACZE 2016 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Za świadome i skuteczne działania związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością zostaliśmy wyróżnieni Medalem Przyjaciel Integracji.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony