Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Młodszy specjalista Dziale Inspekcji w Łomży

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Białystok Numer referencyjny: 121700 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Łomża - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w realizowanych kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska;
 • Przygotowuje projekty zarządzeń i wystąpień pokontrolnych oraz projekty decyzji administracyjnych;
 • Pomaga w rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw;
 • Przygotowuje propozycje do planów kontroli w określonym zakresie;
 • Prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące realizowanych kontroli, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw;
 • Współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • Udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy:

 • Praca w terenie;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne);
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
 • Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • Praca zmianowa.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub biotechnologia lub rolnictwo.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 30.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia;
 • Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na stronie internetowej urzędu zamieścimy informacje dotyczące kolejnych etapów procedury kwalifikacyjnej;
 • Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.bialystok.wios.gov.pl w zakładce "Praca" i następnie "Nabór do służby cywilnej".

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Białystok

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony