Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Referent prawny

Pracodawca: WIOŚ Białystok Numer referencyjny: 71208 Data publikacji: 17 listopada 2020 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawny - Wydział Prawny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • - prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty kar pieniężnych
 • - bierze udział przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • - opracowuje projekty niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i usprawnienia jego pracy
 • - wykonuje analizy prawne i przygotowuje dokumentację na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • - współpracuje oraz ocenia pod względem formalno-prawnym sprawy załatwiane przez inne komórki organizacyjne i Delegatury
 • - monitoruje obowiązujące przepisy prawne dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informuje pracowników o ich zmianach
 • - wykonuje kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu

Warunki pracy:

- praca administracyjno - biurowa

- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

- długotrwała pozycja siedząca

- zagrożenie korupcją

- kontakty zewnętrzne - kilka razy w tygodniu ze stronami postępowań

- stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku

- brak windy i podjazdów

- brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych


Białystok

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na stronie internetowej urzędu zamieścimy listę kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnych etapów procedury kwalifikacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Praca --> Nabór do służby cywilnej.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony