Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Referent prawny w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Białystok Numer referencyjny: 130765 Data publikacji: 28 listopada 2023 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych;
 • Prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty kar pieniężnych;
 • Bierze udział przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • Opracowuje projekty niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i usprawnienia jego pracy;
 • Wykonuje analizy prawne i przygotowuje dokumentację na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 • Monitoruje obowiązujące przepisy prawne dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informuje pracowników o ich zmianach;
 • Wykonuje kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Współpracuje oraz ocenia pod względem formalno-prawnym sprawy załatwiane przez inne komórki organizacyjne i Delegatury.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno - biurowa;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Długotrwała pozycja siedząca;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Kontakty zewnętrzne - kilka razy w tygodniu ze stronami postępowań;
 • Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku;
 • Brak windy i podjazdów;
 • Brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 • Znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 08.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, złożone elektronicznie lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na stronie internetowej urzędu zamieścimy informacje dotyczące kolejnych etapów procedury kwalifikacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.bialystok.wios.gov.pl w zakładce Praca --> Nabór do służby cywilnej.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Białystok

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony