Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Specjalista w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Białystok Numer referencyjny: 114291 Data publikacji: 20 stycznia 2023 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi czynności wyjaśniające o wykroczenia
 • sporządza wnioski o ukaranie do sądów, wobec sprawców wykroczeń przeciwko środowisku
 • występuje przed sądami w roli pełnomocnika Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jako oskarżyciel publiczny
 • prowadzi czynności wyjaśniające na terenia działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Delegatury w Łomży i Suwałkach
 • prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące prowadzonych czynności wyjaśniających, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub organach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, kodeks karny i kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub biotechnologia lub rolnictwo

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 31.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.
 • Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na stronie internetowej urzędu zamieścimy informacje dotyczące kolejnych etapów procedury kwalifikacyjnej.
 • Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.bialystok.wios.gov.pl w zakładce "Praca" i następnie "Nabór do służby cywilnej".

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Białystok

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony