Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Bydgoszcz Numer referencyjny: 45827 Data publikacji: 08 kwietnia 2019 Lokalizacja: Toruń - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 3) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Planowanie (przygotowywanie) i prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Przygotowywanie protokołów z kontroli,
 • Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne),
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • Prowadzenie baz danych i rejestrów oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznych systemów komputerowych wspomagających pracę Wydziału Inspekcji,
 • Podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje,
 • Udział w postępowaniu dochodzeniowo-śledczym i przygotowawczym w zakresie przestępstw przeciwko środowisku,
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Współdziałanie z organami kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami.

Warunki pracy:
 • Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu), udział w przeprowadzaniu kontroli,
 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy,
 • Praca wymagająca dobrej komunikatywności,
 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,
 • Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
 • Łatwość pisemnego formułowania wniosków,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzająca uprawnienia Kat B do prowadzenia pojazdu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru do pobrania http//bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych

Termin składania dokumentów: 17.04.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 376-17-35

Informacje o pracodawcy

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony