Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Młodszy specjalista w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Bydgoszcz Numer referencyjny: 111509 Data publikacji: 30 listopada 2022 Lokalizacja: Toruń - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w planowaniu (zgłaszanie propozycji) i prowadzeniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Bierze udział w przygotowywaniu dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, postanowień, decyzji administracyjnych) w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Prowadzi pod nadzorem służbowym bazy danych i rejestry w zakresie przypisanym do stanowiska oraz wprowadza pod nadzorem informacje dotyczące kontroli do Informatycznego Systemu Wspierania Kontroli (ISWK)
 • Bierze udział w podejmowaniu działań oraz przygotowywaniu propozycji odpowiedzi na skargi, wnioski i zgłoszenia interwencyjne
 • Bierze udział w przygotowywaniu danych do sprawozdań statystycznych i resortowych w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Współdziała pod nadzorem służbowym z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w zakresie przypisanym do stanowiska

85-018 Bydgoszcz ul. ks. Piotra Skargi 2

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrony środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania dokumentów: 10.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Zakwalifikowanych do kolejnego etapu, powiadomimy telefonicznie lub mailowo.
 • Oferty składane elektronicznie - dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, wstawić datę ich sporządzenia i dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy o dostarczenie oryginałów tych dokumentów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać, gdyż nie będą odsyłane.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
 • Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Bydgoszcz

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony