Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Młodszy specjalista w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Bydgoszcz Numer referencyjny: 134094 Data publikacji: 21 lutego 2024 Lokalizacja: Toruń - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w planowaniu (zgłaszanie propozycji) i prowadzeniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przypisanym do stanowiska;
 • Bierze udział w przygotowywaniu dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, postanowień, decyzji administracyjnych) w zakresie przypisanym do stanowiska;
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 • Prowadzi pod nadzorem służbowym bazy danych i rejestry w zakresie przypisanym do stanowiska oraz wprowadza pod nadzorem informacje dotyczące kontroli do Informatycznego Systemu Wspierania Kontroli (ISWK);
 • Bierze udział w podejmowaniu działań oraz przygotowywaniu propozycji odpowiedzi na skargi, wnioski i zgłoszenia interwencyjne;
 • Bierze udział w przygotowywaniu danych do sprawozdań statystycznych i resortowych w zakresie przypisanym do stanowiska;
 • Współdziała pod nadzorem służbowym z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w zakresie przypisanym do stanowiska.

Warunki pracy:

 • Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu), udział w przeprowadzaniu kontroli;
 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym w porze nocnej;
 • Praca wymagająca dobrej komunikatywności;
 • Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy – stanowisko pracy na II piętrze, budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia biurowe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 • Czynne prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrony środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 04.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zakwalifikowanych do kolejnego etapu, powiadomimy telefonicznie lub mailowo;
 • Oferty składane elektronicznie - dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, wstawić datę ich sporządzenia i dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy o dostarczenie oryginałów tych dokumentów (do wglądu);
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać, gdyż nie będą odsyłane;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia;
 • Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Bydgoszcz

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony