Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Młodszy specjalista w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Bydgoszcz Numer referencyjny: 137709 Data publikacji: 16 maja 2024 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja, Doradztwo, audyty, consulting

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w planowaniu (zgłaszanie propozycji) i prowadzeniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Bierze udział w przygotowywaniu dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, postanowień, decyzji administracyjnych) w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Prowadzi pod nadzorem służbowym bazy danych i rejestry w zakresie przypisanym do stanowiska oraz wprowadza pod nadzorem informacje dotyczące kontroli do Informatycznego Systemu Wspierania Kontroli (ISWK)
 • Bierze udział w podejmowaniu działań oraz przygotowywaniu propozycji odpowiedzi na skargi, wnioski i zgłoszenia interwencyjne
 • Bierze udział w przygotowywaniu danych do sprawozdań statystycznych i resortowych w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Współdziała pod nadzorem służbowym z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w zakresie przypisanym do stanowiska
 • Współpracuje z Wydziałem Prawnym w zakresie zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego

Warunki pracy:

  • Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu), udział w przeprowadzaniu kontroli

  • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach

  • Zagrożenie korupcją

  • Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym w porze nocnej

  • Praca wymagająca dobrej komunikatywności

  • Siedziba Inspektoratu: stanowisko pracy znajduje się na XII piętrze, budynek posiada windę i podjazd dla wózków inwalidzkich, stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia biurowe85-018 Bydgoszcz ks. Piotra Skargi 2 Bydgoszcz Bydgoszcz i teren województwa kujawsko-pomorskiego

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska i aktów wykonawczych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych i użytkowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność łatwej komunikacji, w tym asertywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne lub studia podyplomowe kierunkowe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie
  w służbach kontrolnych w obszarze ochrony środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania dokumentów: 27.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Zakwalifikowanych do kolejnego etapu, powiadomimy telefonicznie lub mailowo.

  • Oferty składane elektronicznie - dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, wstawić datę ich sporządzenia i dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy o dostarczenie oryginałów tych dokumentów (do wglądu).

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać, gdyż nie będą odsyłane.

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  • Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  • Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.

  • Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

  • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Bydgoszcz

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony