Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista ds. ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: Nr ogłoszenia: 44059 Data publikacji: 07 marca 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista Wydział Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących ochrony powietrza ,tj.:
 • Przeprowadzanie i koordynowanie kontroli planowych i pozaplanowych oraz postępowań pokontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska oraz podejmowanie innych czynności mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze ochrony środowiska,
 • Koordynacja pracy inspektorów z mniejszym stażem pracy,
 • Podejmowanie czynności polegających na obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • Współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowywanie dokumentacji do postępowań administracyjnych i karnych w celu egzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • Współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych,
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o interwencje w zakresie ochrony środowiska,
 • Udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • Nadzorowanie realizacji tematycznych cykli kontrolnych, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • Realizowanie zadań z zakresu poważnych awarii dotyczących zwalczania i usuwania ich skutków w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii.

Warunki pracy:
 • Stabilna i ciekawa praca,
 • Regularne wypłacanie wynagrodzenia,
 • Dodatek stażowy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • Po spełnieniu wymagań możliwość otrzymania dodatku inspekcyjnego do wynagrodzenia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej,
 • Praca zmianowa oraz dyżury,
 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie,
 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚ,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w szczególności praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości, lub kontroli,
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego, w szczególności praca na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli, ścigania przestępstw i wykroczeń,
 • Wykształcenie: podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, prawa, administracji, ekonomii, techniczne, przyrodnicze, chemiczne i pokrewne,
 • Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność, asertywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Zaświadczenia o odbyciu kursów

Termin składania dokumentów: 21.03.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ, na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem
kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Inspekcji, Pan Dariusz Dufke tel. 58 765 99 49.
Planowany termin zatrudnienia: marzec 2019 r.
Wynagrodzenie: 4100 – 4715 zł brutto w zależności od wysługi lat.
Zgadzam się na przetwarzanie danych na dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293 w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do udziału w naborze. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html

Informacje o pracodawcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony