Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Młodszy specjalista w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 115135 Data publikacji: 03 lutego 2023 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Dział Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w kontrolach planowych i pozaplanowych dotyczących przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i rolnictwem
 • Przeprowadza analizy przedkładanych okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska sprawozdań.
 • Współdziała w zakresie ochrony środowiska w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, CLB GIOŚ, a także w szczególnych przypadkach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Współuczestniczy w czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa oraz rozpatruje interwencje zgłaszane do Inspektoratu zgodnie z wytywcznymi KDI lub koordynatora.

80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, nauk technicznych, przyrodniczych, chemii
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Myślenie analityczne
 • Komunikatywność i asertywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 17.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Delegatury w Słupsku,
tel. 58 842 58 80.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony