Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Młodszy specjalista w Dziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 114350 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Dział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Podejmuje działania interwencyjne w ramach kontroli oraz czynności pozakontrolne dotyczące podejrzenia naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami
 • Bierze udział w czynnościach podejmowanych w ramach współpracy z organami ścigania w przedmiocie ujawniania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska stanowiących podłoże dla przestępstw o charakterze gospodarczym (udział w czynnościqch procesowych, udostępnianie dokumentacji)
 • Przygotowuje zarządzenia pokontrolne, wnioski o ukaranie i wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa

80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych w szczególności: ochrona środowiska, chemia, biologia, prawo, administracja
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, wyciągania wniosków
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i zrozumiałego redagowania tekstu
 • Sumienność, rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Komunikatywność i asertywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Myślenie analityczne

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 03.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Delegatury w Słupsku tel. 59 842 56 70

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony