Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Młodszy specjalista w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 133369 Data publikacji: 06 lutego 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w prowadzeniu kontroli planowych, pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień środowiskowych, przez podmioty korzystające ze środowiska;
 • Współuczestniczy w przeprowadzeniu analiz przedkładanych okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska sprawozdań;
 • Współdziała w zakresie ochrony środowiska w obszarze środowiskowym z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, CLB GIOŚ, a także w szczególnych przypadkach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • Współdziała w czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze środowiskowym oraz rozpatrywanie interwencji zgłaszanych do Inspektoratu zgodnie z wytywcznymi NWI/KDI lub koordynatora.

Warunki pracy:

 • Praca zmianowa oraz dyspozycyjność;
 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie;
 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów  oraz wnioskującymi o interwencję;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych;
 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, prawniczych, ekonomicznych w szczególności: ochrona środowiska, przyroda, chemia, prawo, administracja;
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Myślenie analityczne;
 • Komunikatywność i asertywność;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 21.02.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
http://bip.kprm.gov.pl, https://wios-gdansk.bip.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w
siedzibie Urzędu.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony