Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Młodszy specjalista w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 134027 Data publikacji: 20 lutego 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w podejmowaniu działań interwencyjnych w ramach kontroli oraz czynnościach pozakontrolnych dotyczących podejrzenia naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 • Współuczestniczy w czynnościach podejmowanych w ramach współpracy z organami ścigania w przedmiocie ujawniania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska stanowiących podłoże dla przestępstw o charakterze gospodarczym (udział w czynnościqch procesowych, udostępnianie dokumentacji);
 • Współuczestniczy w przygotowaniu zarządzeń pokontrolnych, wniosków o ukaranie i wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa;
 • Współdziała w przygotowaniu informacji o wynikach podjętych czynności w ramach wmiany infomacji z iinymi organami, w tym GIOŚ, udziela odpowiedzi zgłaszającym, udziela informacji publicznej, informacji o środowisku.

Warunki pracy:

 • Praca zmianowa oraz dyspozycyjność;
 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów  oraz wnioskującymi o interwencję;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych;
 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, prawniczych, ekonomicznych w szczególności: ochrona środowiska, przyroda, chemia, prawo, administracja;
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Rzetelność;
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania mysli i zrozumiałego redagowania tekstu;
 • Umiejętność wyciągania wniosków, orientacja na osiąganie celów i samodoskonalenie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Myślenie analityczne;
 • Komunikatywność i asertywność;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 05.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony