Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Referent prawno-administracyjny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 126252 Data publikacji: 30 sierpnia 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia, przewidzianych prawem, administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone w toku kontroli, prowadzonych przez Wydział Inspekcji, celem zapewnienia realizacji funkcji kar administracyjnych (funkcja prewencyjna, penalna, redystrybucyjna);
 • Przygotowuje projekty postanowień opiniujących spełnianie wymagań, określonych w przepisach ochrony środowiska, przez podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów bądź zmianę posiadanych zezwoleń, celem zapewnienia realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami wyłącznie przez podmioty spełniające wymagania ochrony środowiska;
 • Przygotowuje wnioski do organów ścigania, w szczególności zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosków o ukaranie na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji, celem wyciągnięcia odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów ochrony środowiska;
 • Reprezentuje Organ w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed innymi organami, celem realizacji obowiązku współpracy PWIOŚ z innymi organami;
 • Udziela porad prawnych, informacji i wyjaśnień o zakresie stosowania prawa oraz sporządza projekty opinii prawnych, celem zapewnienia jednolitości w zakresie sposobu stosowania przepisów przez Wydział Inspekcji i Wydział Prawny;
 • Prowadzi kontrole wewnętrzne w Inspektoracie w zakresie określonym w planach kontroli, zatwierdzonych przez PWIOŚ, celem zapewnienia stałej poprawy jakości pracy Inspektoratu;
 • Udziela informacji publicznej oraz załatwia skargi i wnioski z zakresu objętego kompetencją Wydziału, celem zapewnienia rzetelnej, sprawnej i terminowej obsługi interesantów.

Warunki pracy:

 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00;
 • Praca w siedzibie urzędu;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą prawną lub stosowaniem prawa przez podmioty publiczne;
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą prawną lub stosowaniem prawa z zakresu ochrony środowiska;
 • Wykształcenie: z zakresu ochrony środowiska (kursy, szkolenia, studia podyplomowe);
 • Znajomość Języka angielskiego na poziomie B1;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Komunikatywność i asertywność;
 • Terminowość i samodyscyplina przy realizacji powierzonych zadań.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 02.10.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia;
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, https://wios-gdansk.bip.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony