Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Specjalista w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 79703 Data publikacji: 15 czerwca 2021 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Dział Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole planowe i pozaplanowe w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w celu sprawdzenia zgodności ich działalności z prawnie określonymi wymaganiami
 • Współpracuje z Wydziałem Prawnym w przygotowywaniu projektów zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych, wystąpień pokontrolnych, wniosków do organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Podejmuje działania związane z zanieczyszczaniem środowiska, w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia
 • Współdziała z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencję w zakresie ochrony środowiska
 • Weryfikuje przedkładane okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska dane i materiały o zakresie korzystania ze środowiska w celu ich kompletności i prawidłowości
 • Prowadzi bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym

Warunki pracy: Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu. Praca w siedzibie urzędu i w terenie. Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii, prawa, administracji, przyrodnicze,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub służbach kontrolnych lub prowadzeniu postępowań dochodzeniowo - śledczych,
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność,
 • Sumienność, rzetelność i terminowość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, chemii, prawa, administracji, przyrodnicze,
 • Język angielski: poziom komunikatywny.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony