Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Radca prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Kraków Numer referencyjny: 49056 Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca prawny w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 0,5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji, postanowień, wniosków, pism i wystąpień adresowanych do innych podmiotów oraz innych dokumentów przygotowanych przez komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu
 • przygotowanie projektów umów pod względem formalnoprawnym
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie przed organami administracyjnymi, urzędami oraz innymi organami orzekającymi
 • świadczenie pomocy prawnej inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • udział w przygotowaniu wniosków o ukaranie do sądów oraz wystąpień do prokuratury i innych organów
 • sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności niepieniężnych
 • opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu we współpracy z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu

Warunki pracy:
 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp.
 • Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety).
 • Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
 • Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawa ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 22.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” oraz „dokumenty i oświadczenia dodatkowe”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie: od 1500 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ważne: Wymagane oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków Kraków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Fabryczna 11

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony