Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Starszy inspektor w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Kraków Numer referencyjny: 85747 Data publikacji: 13 października 2021 Lokalizacja: Tarnów - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Dziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • bierze udział w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • bierze udział w sporządzaniu protokołów z kontroli, przygotowywaniu zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji,
 • bierze udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych,
 • bierze udział w przygotowywaniu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku, oraz załatwianiu wniosków o interwencję,
 • przygotowuje materiały do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli i prowadzi bazę danych związanych z działalnością kontrolną.

Warunki pracy: Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie w trzykondygnacyjnym budynku. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy. Dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni i szatni. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.  Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres (zagrożenia wynikające z nacisku grup przestępczych oraz z korupcji). Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy.

31-011 Kraków Pl. Szczepański 5
33-100 Tarnów ul. Krasińskiego 7A,

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa Prawo wodne
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
 • Łatwość pisemnego formułowania wniosków,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe wyższe profilowe: inżynieria środowiska lub pokrewne (m.in. ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem, melioracja, budownictwo wodne, rolnictwo, chemia)
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • Umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów,
 • Analityczne myślenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 23.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Do dokumentów aplikacyjnych dołącz swoją zgodę o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art.6 ust.1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Kraków

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony