Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Starszy referent w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Kraków Numer referencyjny: 127159 Data publikacji: 15 września 2023 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki użytkowania ze środowiska;
 • Bierze udział w sporządzaniu protokołów z kontroli, przygotowywaniu zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji;
 • Bierze udział w kontroli dot. realizacji zarządzeń pokontrolnych i wydanych decyzji;
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów;
 • Bierze udział w przygotowywaniu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku;
 • Bierze udział w załatwianiu wniosków o interwencję;
 • Bierze udział w przygotowywaniu materiałów do opracowywań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli;
 • Prowadzi bazę danych związanych z działalnością kontrolną;
 • Pilotuje bezzałogowy statek powietrzny (dron) podczas działań kontrolnych.

Warunki pracy:

 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne - wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy;
 • Siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety);
 • Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli;
 • Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego;
 • Praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres (zagrożenie wynikające z naciskiem grup przestępczych oraz korupcją);
 • Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub chemia;
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;
 • Łatwość pisemnego formułowania wniosków;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Zdolności manualne (w ramach obsługi bezzałogowych statków powietrznych);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • Wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska lub inżynieria środowiska;
 • Umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów;
 • Analityczne myślenie;
 • Ukończony kurs obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kserokopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu obsługi bezzałogowego statku powietrznego.

Termin składania dokumentów: 25.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Do dokumentów aplikacyjnych dołącz swoją zgodę o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Kraków

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony