Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Łódź Numer referencyjny: nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inspekcji w Łodzi - nr Data publikacji: 11 lipca 2019 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska
 • Prowadzenie działań pokontrolnych (wydawanie zarządzeń, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń)
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz i opracowań tematycznie związanych z wykonywanym zakresem pracy, przestrzeganie prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK

Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.
 • Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych.
 • Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, gazy odlotowe ).
 • Praca w nietypowych godzinach (w tym dyżury).
 • Możliwość pracy w systemie zmianowym - również w nocy oraz w szczególnych przypadkach w godzinach nadliczbowych.
 • Możliwe prowadzenie pojazdu służbowego.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Praca wymaga dużej odporności na stres w związku z przeprowadzanymi kontrolami i możliwością wystąpienia zagrożenia korupcją oraz sprawności fizycznej.
 • Wymagana jest dobra komunikatywność.
 • W siedzibie WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i podstawowego oprogramowania
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • komunikatywność, dyspozycyjność i umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • chęć dokształcania się
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związane z zagadnieniemi ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obcego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość KPA
 • studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, kursy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o znajomości przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o znajomości KPA
 • zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych czy kursach specjalistycznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 22.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowany mnożnik do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego brutto: 1,565, co daje 3000,01zł. . Przewidywany termin zatrudnienia - sierpień 2019 r.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrywaniu. Wszystkie dostarczane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczna lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie danych kontaktowych. Kolejnym etapem naboru może być test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna sprawdzające kwalifikacje kandydatów.
Brak dat i podpisów na złożonych dokumentach wyklucza kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę z uczestnictwa w dalszych etapach procedury naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,
ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony