Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Inspektor w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Łódź Numer referencyjny: 71631 Data publikacji: 27 listopada 2020 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska;
 • Prowadzi działania pokontrolne (wydawanie zarządzeń, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń;
 • Wszczyna i prowadzi postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń;
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania, analizy i opracowaia tematycznie związane z wykonywanym zakresem pracy, przestrzega prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK

Warunki pracy:
  • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy;
  • Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych;
  • Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, zanieczyszczenia gazowe);
  • Praca w systemie zmianowym, również w nocy oraz w szczególnych przypadkach w godzinach nadliczbowych;
  • Możliwe prowadzenie pojazdu służbowego;
  • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  • W siedzibie WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach)

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość obsługi komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i podstawowego oprogramowania
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obcego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość KPA
 • Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, kursy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowego w zakresie ukończonych kursów specjalistycznych

Termin składania dokumentów: 09.12.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Przewidywany termin zatrudnienia - grudzień/styczeń 2020 r. 
  • W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343,
  • dokumenty prosze składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "ogłoszenie nr 71631"

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony