Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Referendarz w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Łódź Numer referencyjny: 83782 Data publikacji: 02 września 2021 Lokalizacja: Skierniewice - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Dziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska
 • Prowadzi działania pokontrolne (przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń
 • Wszczyna i prowadzi postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania, analizy i opracowaia tematycznie związane z wykonywanym zakresem pracy, przestrzega prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK

Warunki pracy: Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych. Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, zanieczyszczenia gazowe). Praca w systemie zmianowym, również w nocy oraz w szczególnych przypadkach w godzinach nadliczbowych. Możliwe prowadzenie pojazdu służbowego. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. W siedzibie delegatury WIOŚ w Skierniewicach występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

90-746 Łódź ul. Lipowa
96-100 Skierniewice ul. Macieja Rataja 11

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość KPA
 • Umiejętność obsługi komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz standardowego wyposażenia (skaner, drukarka)
 • Komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, asertywność, myslenie analityczne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związane z zagadnieniami ochrony środowiska
 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń, kursóqw, studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska

Termin składania dokumentów: 15.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Przewidywany termin zatrudnienia - październik 2021 r. 
 • W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343, 46 8333307.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Łódź

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony