Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Referendarz w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Łódź Numer referencyjny: 137682 Data publikacji: 15 maja 2024 Lokalizacja: Piotrków Trybunalski - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Dziale Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska.
 • Uczestniczy w opracowaniu i prowadzeniu działań pokontrolnych (przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń
 • Uczestniczy we wszczęciu i prowadzeniu postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania, analizy i opracowaia tematycznie związane z wykonywanym zakresem pracy, przestrzega prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w Internetoewym Systemie Kontroli

Warunki pracy:

  • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.

  • Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych. Możliwa praca na wysokości powyżej 3m i głębokości poniżej 3 m. Wysiłek fizyczny. Wymagana sprawność fizyczna.

  • Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, zanieczyszczenia gazowe).

  • Praca w systemie zmianowym (2 zmiany + dyżury pracownicze/domowe ustalone w harmonogramach zgodnie z potrzebami pracodawcy). Może wystąpić w szczególnych przypadkach praca w godzinach nadliczbowych również w nocy i dni wolne. Wymagana dyspozycyjność.

  • Prowadzenie pojazdu służbowego.

  • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca wymaga dużej odporności na stres w związku z prowadzonymi kontrolami i możliwością wystepienia zagrożenia korupcją. Wymagana sprawność fizyczna.

  • W siedzibie  delegatury w Piotrkowie Tryb. występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, windy, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

  • Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym90-743 Łódź Ul. Lipowa 16 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski
ul.Bawełniana 18

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska w szczególności w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne
 • Podstawowa znajomość KPA
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, internetu oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu, myślenie analityczne, umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego związane z zagadnieniami ochrony środowiska
 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska

Termin składania dokumentów: 27.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343, 44 6486777

  • Prosimy o podpisanie własnoręcznie wszystkich składanych dokumentów, również CV i listu motywacyjnego.

  • Przyjmiemy również aplikację złożoną przez ePUAP:                /WIOSLodz/skrytka

  • W tytule korespondencji elektronicznej proszę umieścic dopisek "ogłoszenie nr137682 "

  • Plik dokumentów przesyłanych przez ePUAP powinien być zaszyfrowany, a hasło do pliku proszę przesłać na adres
   e-mail: kadry@wios.lodz.pl

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Łódź

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony