Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Specjalista w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Lublin Numer referencyjny: 118045 Data publikacji: 27 marca 2023 Lokalizacja: Zamość - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne),
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych określonych w pozwoleniach i zezwoleniach administracyjnych,
 • Prowadzenie baz danych i rejestrów z zakresu przypisanego stanowiska oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznego Systemu Kontroli (ISK),
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej dla potrzeb GIOŚ i innych organów,
 • Uczestniczenie w spotkaniach w ramach współpracy z innymi organami,
 • Przyjmowanie interwencji i wniosków oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa.

Warunki pracy:

 • Praca w terenie,
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Budynek Delegatury w Zamościu posiada zabudowę piętrową. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Ochrony Środowiska, ochrony środowiska, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, Prawo wodne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów dot. służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewnych nauk przyrodniczych,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbach ochrony środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Dobra obsługa komputera,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B seria i numer,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 04.04.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Lublin

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony