Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Starszy inspektor w Wydziale Administracyjno - Technicznym.

Pracodawca: WIOŚ Lublin Numer referencyjny: 79518 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Administracyjno - Technicznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przyjmuje korespondencję wpływającą do Inspektoratu i przedkłada do dekretacji Wojewódzkiego Inspektora, rozdziela korespondencję, przygotowuje i wysyła korespondencję, prowadzi ewidencję pism wychodzących w książce kancelaryjnej i pocztowej książce nadawczej, obsługuje elektroniczny system obiegu informacji i dokumentacji (EL-dok), pocztę elektroniczną Inspektoratu oraz platformę E-PUAP,
 • Udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych Wydziałów, stanowisk pracy lub instytucji
 • Realizuje całość spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe,
 • Obsługuje domofon i wpuszcza do obiektu interesantów oraz podmioty uprawnione,
 • Prowadzeni rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek używanych w Inspektoracie w Lublinie oraz zamawia pieczątki i pieczęcie i przygotowuje ich likwidację,
 • Obsługuje sekretariat Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy w czasie nieobecności pracownika sekretariatu
 • Prowadzi osobowy samochod służbowy oraz realizuje zadania przewozowe.

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach Inspektoratu. Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny wyposażony w wewnętrzną windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy lub podjazdu na zewnątrz budynku. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

20-092 Lublin ul. Obywatelska 13

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • Znajomość przepisów dot. służby cywilnej,
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel oraz sprzętu biurowego,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie administracyjne lub wyższe,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji publicznej,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Znajomość zasad obsługi elektronicznego systemu obiegu informacji i dokumentacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

WIOŚ Lublin

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony