Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Główny specjalista w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Rzeszów Numer referencyjny: 138100 Data publikacji: 24 maja 2024 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Handel i sprzedaż
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi część ewidencji księgowej w celu prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Pełni zastępstwo za Głównego Księgowego podczas jego nieobecności, celem realizacji zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 • Sporządza listy płac celem terminowego regulowania zobowiązań.
 • Analizuje stan należności oraz prowadzi działania i wystawia dokumenty wymagane przepisami prawa w celu wyegzekwowania należności i niedopuszczenia do ich przedawnienia się.
 • Sporządza sprawozdania lub przygotowuje dane w celu terminowego złożenia sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki pracy:

  • praca w siedzibie urzędu,

  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

  • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

  • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

  • stanowisko pracy mieści się na III piętrze,

  • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.35-101 Rzeszów ul. Gen. M. Langiewicza 26 Rzeszów

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • W okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. niepełnienie służby ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.), ani niebycie współpracownikiem tych organów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych oraz doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania list płac.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu - z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.), ani niebyciu współpracownikiem tych organów w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 03.06.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce: Praca - Oferty pracy.

  • Oferty kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, niewyłonionych w trakcie naboru, zniszczymy po upływie
   1 miesiąca od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie. Oferty kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale niezatrudnionych zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.

  • Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.:
   17 854 38 41 wew. 314.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Rzeszów

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony