Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. gospodarki odpadami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Rzeszów Numer referencyjny: Rekrutacja - Wydział Inspekcji - Odpady Data publikacji: 08 czerwca 2018 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Gospodarka odpadami: Składowanie, utylizacja

Opis stanowiska

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz stosowania i przechowywania nawozów, a także środków wspomagających uprawę roślin, w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych,
 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Stanowisko pracy mieści się na parterze,
 • Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach,
 • Znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub rolnictwo,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów: 19.06.2018
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy złożyć w zwykłej zaklejonej kopercie formatu A4.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wios.rzeszow.pl).

Wykaz kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Metody i techniki stosowane w naborze:
weryfikacja formalna dokumentów,
sprawdzian wiedzy:
pisemny - w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,
ustny - w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób - podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
próbki pracy - sprawdzające umiejętność obsługi komputera,
rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2018 r.
Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.:
17 854 38 41 wew. 314.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony