Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 48926 Data publikacji: 10 czerwca 2019 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji, Dział do walki z szarą strefą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki odpadami w zakresie "szarej strefy",
 • Prowadzenie działań pokontrolnych wobec podmiotów niedotrzymujących warunków korzystania ze środowiska,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • Wykonywanie czynności związanych ze ściganiem przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń,
 • Rozpatrywanie pod względem formalnym i merytorycznym interwencji wpływających do Działu,
 • Prowadzenie baz danych, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Opracowywanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej oraz innych dokumentów na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,
 • Współudział w czynnościach polegających na obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń i dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żadaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin, w celu egzekwowania przestrzegania wymagań środowiskowych.

Warunki pracy:
 • Praca w biurze oraz w terenie, również w warunkach szczególnie trudnych (np oględziny miejsc prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami bez względu na warunki atmosferyczne), możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne.
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz korupcją.
 • Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych.
 • Stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe typu skaner, kserokopiarka, itp.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe kierunek ochrona środowiska, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo wewnętrzne/publiczne
 • Znajomość ustawy o odpadach, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolność do pracy na wysokości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie związane z ochroną środowiska lub bezpieczeństwem publicznym
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z ochroną środowiska lub w działaniach operacyjnych
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów/ kandydatek niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto to ok. 2700,00 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Kielce

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony