Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Inspektor w Dziale do walki z szarą strefą

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 98161 Data publikacji: 06 maja 2022 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale do walki z szarą strefą w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Uczestniczy w czynnościach określonych w art. 10 b ust. 2 ustawy o IOŚ, w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwno środowisku,
 • Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Działu do walki z szarą strefą w Wydziale Inspekcji,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału,
 • Wprowadza informacje dotyczące kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,
 • Prowadzi bazy danych, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych.

Warunki pracy:

Praca polegająca na prowadzeniu działań kontrolnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego oraz sporządzania dokumentacji pokontrolnej. Prowadzenie postępowań administracyjnych w Dziale. Praca w terenie również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne). Możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej oraz odporności na stres, ze względu na możliowość zagrożenia korupcją,  napotkania trudnych klientów oraz konieczności uczestniczenia w gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz przesłuchiwaniu kontrolowanych. Stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole.

25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, prawa, kryminologii
 • Doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska lub w jednostkach kontrolnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres, asertywność
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach
 • Znajomość procedur wynikających z KPA, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 16.05.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ w Kielcach

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony