Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Referent prawno-administracyjny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 134314 Data publikacji: 29 lutego 2024 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z egzekucją należności orzeczonych decyzjami organu,
 • Współudział w przygotowaniu decyzji administracyjnych wydawanych w związku z naruszeniami przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Przygotowanie projektów wniosków do sądów o ukaranie oraz zawiadomień do prokuratury,
 • Analiza administracyjno-prawna skarg i wniosków wpływających do jednostki,
 • Udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa,
 • Udział w przygotowywaniu projektów dokumentów związanych z organizacją jednostki,
 • Wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych w ramach zamówień publicznych.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze pow. 4 godz. dziennie, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym w budynku z windą. 25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Mile widziane doświadczenie w egzekucji w administracji
 • umiejętność organizowania i planowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • odporność na stres

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/-a, nie pełnił/-a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/-a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 13.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia

  • oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ w Kielcach

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony